Vdovský, vdovecký důchod

Jako lidi jsme určeni pro život ve dvou, ale může nastat situace, kdy zůstaneme po pohřbu partnera sami. Chodíme po bytě a uvědomujeme si, že ho třeba nebudeme moci ze svého přijmu již platit, nebo že nám po zaplacení zbude na naše živobytí velmi málo. A právě s tím počítá stát, že vyplácí vdovský či vdovecký důchod.

Kdo má nárok na vdovský či vdovecký důchod?

Na vdovský důchod má osoba nárok, pokud zemřelý pobíral starobní nebo invalidní důchod a ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní či starobní důchod nebo zemřel následkem pracovního úrazu. Další variantou je, že se vdovský důchod platí jeden rok, a to pokud osoba pečuje o nezaopatřené dítě, pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), je plně invalidní a žena dosáhla 55 let a muž 58 let. Po roce, pokud osoba některou z výše uvedených podmínek neplní, bude důchod zastaven. Na druhé straně ale platí, že pokud do 2 let od zániku dřívějšího nároku na pozůstalostní důchod bude některá z podmínek opět splněna, nárok na vdovský nebo vdovecký důchod se obnoví. Musíme však uvést, že nárok na pozůstalostní důchod zaniká také uzavřením nového manželství.

Výše důchodu

Vdovský důchod se vypočítává podobně jako starobní důchod ze dvou složek. První je ve stručnosti polovina důchodu zemřelé osoby a druhý je to, že pokud osoba dostává již nějaký důchod, tak se na polovinu krátí onen nižší. Důchod se vyplácí v hotovosti přes Českou poštu, případně na žádost příjemce je převáděn na jeho účet u bankovního ústavu.

Jak podat žádat o pozůstalostní důchod

Žádosti o vdovský nebo vdovecký důchod se sepisují na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), pod kterou spadá bydliště žadatele. Pak o ní rozhodne Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Žádost je potřeba podat osobně, případně za určitých zákonem stanovených podmínek některým rodinným příslušníkem.